Η νέα συμφωνία προστατεύει τους πολίτες της ΕΕ που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και το αντίστροφο.

22/07/2021 0 Comments

Η νέα συμφωνία προστατεύει τους πολίτες της ΕΕ που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και το αντίστροφο.

Φέτος τέθηκε σε ισχύ η νέα συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η συμφωνία εστιάζει στην προστασία των δικαιωμάτων και των επιλογών των πολιτών της ΕΕ που ζουν και εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου που ζουν στην ΕΕ.

H συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου αναγνωρίζει τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ που ζουν εκτός της ΕΕ, καθώς και των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου που ζουν στην ΕΕ, και παρουσιάζει συνοπτικά την προσέγγιση που έχει επιλεγεί για το εμπόριο και τις ευκαιρίες. Η νομοθεσία, η οποία εγκρίθηκε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2020, καλύπτει τα δικαιώματα των πολιτών, την οικονομική συμφωνία μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ και το πρωτόκολλο για την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία.

Μετά την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την ΕΕ το 2016, και την επίσημη αποχώρησή του το 2020, έχουν διεξαχθεί πολλές συζητήσεις ώστε να διασφαλιστεί ότι οι επιλογές, η ασφάλεια και η προστασία της ζωής των πολιτών της ΕΕ που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο θα μείνουν ανεπηρέαστες. Οι επίσημες διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική σχέση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2020 και οδήγησαν στην υπογραφή της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου.

Προστασία των δικαιωμάτων διαβίωσης, εργασίας και σπουδών

Η νομοθεσία εφαρμόζεται από τις αρχές του παρόντος έτους και έχει ως σκοπό να θωρακίσει τα δικαιώματα των 3 και πλέον εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και του 1 και πλέον εκατομμυρίου πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου που ζουν σε χώρες της ΕΕ.

Η νομοθεσία εκπονήθηκε για να διασφαλίσει ότι οι πολίτες θα συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα να ζουν, να εργάζονται και να σπουδάζουν εντός και εκτός της ΕΕ, ενώ καλύπτει πτυχές, όπως μεταξύ άλλων τα θεμελιώδη δικαιώματα στην εργασία, τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας, καθώς και τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

Η συμφωνία ορίζει ότι οι πολίτες της ΕΕ που ζούσαν στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021 θα μπορούν να συνεχίσουν να ζουν στη χώρα αυτή, εφόσον υπέβαλαν αίτηση στο πρόγραμμα εγκατάστασης πολιτών της ΕΕ πριν από τις 30 Ιουνίου 2021. Όσοι εξακολουθούν να εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την 1η Ιανουαρίου 2021 και έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν αίτηση για να προμηθευτούν το έγγραφο μεθοριακού εργαζόμενου.

Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που διέμεναν νόμιμα στην ΕΕ πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021 και που θα συνεχίσουν να διαμένουν στην ΕΕ μετά την ημερομηνία αυτή έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για να υπαχθούν σε νέο καθεστώς διαμονής στο κράτος μέλος στο οποίο ζουν. Έχουν επίσης το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για να προμηθευτούν το έγγραφο μεθοριακού εργαζόμενου στο εν λόγω κράτος μέλος.

Ο συντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης εξακολουθεί να ισχύει

Οι πολίτες της ΕΕ που ζούσαν και εργάζονταν στο Ηνωμένο Βασίλειο (ή το αντίστροφο) πριν ακόμα λήξει η μεταβατική περίοδος και που συνεχίζουν αδιαλείπτως να ζουν και να εργάζονται στη χώρα αυτή καλύπτονται επίσης από την πλήρως συντονισμένη νομοθεσία για την κοινωνική ασφάλιση. Μελλοντικά, όλοι οι κανόνες της ΕΕ για τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης θα συνεχίσουν να ισχύουν σε αυτές τις περιπτώσεις.

Μερικός συντονισμός προβλέπεται άλλωστε για τους πολίτες της ΕΕ που δεν ζουν αδιαλείπτως στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά που υπάγονταν στην νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου για την κοινωνική ασφάλιση πριν λήξει η μεταβατική περίοδος (ή το αντίστροφο). Ο συντονισμός αυτός αφορά π.χ. την ίση μεταχείριση, τις παροχές ασθένειας και τις οικογενειακές παροχές, καθώς και τον συνδυασμό δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από διαφορετικές περιόδους διαμονής.

Η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επίσης συνάψει συμφωνίες με την Ελβετία και τα κράτη ΕΖΕΣ-ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία) για την προστασία των πολιτών που βρίσκονται σε «τριγωνική κατάσταση» (π.χ. υπήκοος του Ηνωμένου Βασιλείου ζει ή εργάζεται στην ΕΕ στο τέλος της μεταβατικής περιόδου αλλά τα παιδιά του ζουν σε διαφορετικό κράτος μέλος της ΕΕ).

>>Πηγή

Leave a Comment

Your email address will not be published.